Celebració de la Junta General 2018

El passat dijous, 14 de juny de 2018, es va celebrar la Junta General Ordinària 2018  a la Sala Cotxeres del Palau Robert

En sessió del dia 8 de maig de 2018 la Junta de Govern del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya va acordar convocar, d’acord amb el que preveuen els articles 28 i 30 dels Estatuts col·legials, la Junta General Ordinària de l’entitat el dijous 14 de juny al Palau Robert de Barcelona.

Els temes que es varen tractar a la Junta varen ser els següents:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Junta General Ordinària 2017.
  2. Examen i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats 2017.
  3. Examen i aprovació, si escau, de l’estat comptable i la liquidació del pressupost exercici 2017 i presentació auditoria.
  4. Programa d’activitats 2018.
  5. Aprovació, si escau, de la quota col·legial 2018.
  6. Aprovació, si s’escau, del pressupost 2018.
  7. Proposta d’aprovació i constitució, si escau, de la Comissió Tècnica de Col·legiació.
  8. Torn obert de paraules.