Junta General 2018

Junta General Ordinària 2018 
Dijous, 14 de juny de 2018 
Sala Cotxeres del Palau Robert (Pg. de Gràcia, 107. Barcelona)
18.30 hores 1a convocatòria
19.00 hores 2a convocatòria

 

En sessió del dia 8 de maig de 2018 la Junta de Govern del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya ha acordat convocar, d’acord amb el que preveuen els articles 28 i 30 dels Estatuts col·legials, la Junta General Ordinària de l’entitat pel dijous 14 de juny al Palau Robert de Barcelona.

L’ordre del dia que es proposa en relació als temes a tractar és el següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Junta General Ordinària 2017.
  2. Examen i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats 2017.
  3. Examen i aprovació, si escau, de l’estat comptable i la liquidació del pressupost exercici 2017 i presentació auditoria.
  4. Programa d’activitats 2018.
  5. Aprovació, si escau, de la quota col·legial 2018.
  6. Aprovació, si s’escau, del pressupost 2018.
  7. Proposta d’aprovació i constitució, si escau, de la Comissió Tècnica de Col·legiació.
  8. Torn obert de paraules.
Et recordem que tota la documentació de la Junta General Ordinària és a la teva disposició i que la pots consultar a la seu del Col·legi només demanant cita prèvia.