Convocada la Junta General

En sessió del dia 26 de març de 2019 la Junta de Govern del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya ha acordat convocar, d’acord amb el que preveuen els articles 26, 28, 29 i 30 dels Estatuts col·legials, Junta General Ordinària i Extraordinària pel dimecres, 8 de maig al Palau Robert.

Et recordem que tota la documentació de la Junta General és a la teva disposició i que la pots consultar a la seu del Col·legi només demanant cita prèvia.

Junta General Ordinària 2019 
Dimecres 8 de maig de 2019 
Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107)
17.00 hores 1a convocatòria
17.30 hores 2a convocatòria

L’ordre del dia que es proposa en relació als temes a tractar és el següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Junta General Ordinària 2018.
  2. Examen i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats 2018.
  3. Examen i aprovació, si escau, de l’estat comptable i la liquidació del pressupost exercici 2018 i presentació auditoria.
  4. Programa d’activitats 2019.
  5. Aprovació, si escau, de la quota col·legial 2019.
  6. Aprovació, si escau, del pressupost 2019.
  7. Modificació dels Estatuts: canvi de domicili del Col·legi (article 3.2).
  8. Torn obert de paraules

 

 

Junta General Extraordinària 2019
Dimecres 8 de maig de 2019 
Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107)
18.30 hores 1a convocatòria
19.00 hores 2a convocatòria

L’únic punt de l’ordre del dia que es proposa és el següent:

  1. Aprovació, si escau, de modificació dels Estatuts: canvi de denominació del Col·legi.