Convocatòria Junta General Ordinària 2015

Junta General Ordinària 2015
Dijous, 14 de maig de 2015 
Sala d’Actes Museu Colet (Buenos Aires, 56-58)
19’00 hores 1a convocatòria 
19’30 hores 2a convocatòria 

En sessió del dia 2 de març de 2015 la Junta de Govern del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya va acordar convocar, d’acord amb el que preveuen els articles 28 i 30 dels Estatuts col·legials, la Junta General Ordinària de l’entitat per al proper dijous 14 de maig al Museu Colet de Barcelona. L’ordre del dia que es proposa en relació als temes a tractar és el següent:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la Junta General Ordinària 2014.
  2. Examen i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats 2014.
  3. Examen i aprovació, si s’escau, de l’estat comptable i la liquidació del pressupost exercici 2014 i presentació auditoria.
  4. Programa d’activitats 2015.
  5. Aprovació, si s’escau, de la quota col·legial 2015.
  6. Aprovació, si s’escau, del pressupost 2015.
  7. Aprovació, si s’escau, del Reglament del Registre de Societats Professionals.
  8. Relació amb altres Institucions.
  9. Torn obert de paraules.

Com a membre del Col·legi se et convoca a assistir i participar a aquesta reunió.
Et recordem que tota la documentació de la Junta General Ordinària és a la teva disposició i que la pots consultar a la seu del Col·legi només demanant cita prèvia.