Presentació

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya és la institució que agrupa el col·lectiu de professionals que es dediquen a la publicitat, les relacions públiques i a la comunicació en general.

El Col·legi va ser creat pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 12/1998 de 5 de novembre. Es regeix per la Llei 13/1982, de 17 de desembre de col·legis  professionals de Catalunya i les disposicions que la despleguen, pel dret administratiu i pels seus Estatus inscrits al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya a través de la Resolució de 28 de setembre de 2012.

El Col·legi té com a finalitats essencials, entre d’altres, les següents:
 • Ordenar i vigilar l’exercici de la professió en el marc de les lleis i la normativa que li és d’aplicació.
 • Representar els interessos generals de la professió davant les administracions públiques, els organismes públics i privats i els particulars.
 • Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
 • Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans.
Com a funcions pròpies del Col·legi destaquem:
 • Vetllar per l’ètica professional i pel respecte dels ciutadans, exigint dels seus col·legiats el compliment de les obligacions deontològiques, legals i estatutàries.
 • Organitzar activitats i serveis comuns, de caràcter voluntari, de tipus professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs, que siguin d’interès per als col·legiats.
 • Exercir la representació i defensa de la professió davant de les administració públiques.
 • Vetllar per la millora de la formació professional.
El Col·legi  ha signat acords i col·labora amb diferents institucions:
 • Facultats en les que s’imparteix la Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques.
 • Associació Empresarial Catalana de la Publicitat (Gremi de la Publicitat)
 • ADECEC, Associació d’Empreses Consultores en Relacions Públiques i

Comunicació.

 • Club de Màrketing de Barcelona
 • En Víctor Curto, vicedegà de publicitat del Col·legi, és el representant a la Comissió Assessora

sobre Publicitat Institucional de la Generalitat de Catalunya, CAPI.