Registre de creacions

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya ofereix el servei de Registre de Creacions, un servei en el que podràs registrar campanyes, projectes i documents. El cost d’aquest servei és de 10 euros.

Normes:

El col·legiat/ afiliat podrà deixar en dipòsit els documents que cregui oportuns de la creació que vulgui registrar.

Inscripció presencial:

Els documents que es presentin al Col·legi aniran en un sobre tancat i lacrat acompanyat de l’escrit segons el model que adjuntem. Descarga.

Inscripció digital:

Envia per correu electrònic (info@colpublirp.com) el document de petició de registre que et pots descarregar aquí i adjunta els documents del projecte. Aquests documents hauran de dur contrasenya per poder ser oberts.

En el llibre de registres que s’habilita a l’efecte, s’estendrà la corresponent anotació. D’aquesta anotació se’n deduirà el número de dipòsit i la data de registre, referència que s’especificarà en el propi sobre o en els arxius digitals i s’especificarà en el corresponent rebut-resguard.

Si amb posterioritat es tingués coneixement de projectes amb similituds essencials a les prèviament dipositades, el sobre dipositat al Col·legi o arxius digitals presentats, serviran d’element probatori davant de qualsevol utilització indeguda i davant les instàncies que procedissin.

El dipòsit serà vigent per un any. Transcorregut aquest, el col·legiat/ afiliat haurà de retirar el mateix o es procedirà a la seva destrucció.

S’estableix opció a pròrroga per un any més. En aquest cas el col·legiat/ afiliat manifestarà la seva intenció de pròrroga facilitant el número de dipòsit inicial. Un cop rebuda la petició, s’estendrà un nou document que ho acrediti i es conservarà el dipòsit per aquest període.