Resultat eleccions 2019

leccions 2019
La candidatura encapçalada per Rosa Romà i Monfà, declarada candidatura única i per tant, electa. 

De conformitat amb l’article 56 dels estatuts col·legials, la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2019, va acordar convocar eleccions pel dia 11 d’abril  de 2019, amb la finalitat de proveir els càrrecs de degà/ana, vicedegà/ana de Publicitat, vicedegà/ana de Relacions Públiques, secretari/ària, tresorer/a i entre 4 i 9 vocals del Col·legi.

El termini de presentació de candidatures va finalitzar el divendres, 1 de març de 2019. Finalitzat el termini, s’ha presentat una única candidatura formada per les següents persones:

Degana:
Rosa Romà i Monfà, col·legiada 804

Vicedegà de Publicitat:
Marc Elena, col·legiat 1660

Vicedegà de relacions públiques:
Àlex Marquina, col·legiat 1609

Secretària:
Sílvia Hernández, col·legiada 1594

Tresorer:
Aleix Satorras, col·legiat 1612

Vocals:
Mabel Mas, col·legiada 1595
Sílvia Sivera: col·legiada 698
Bet Abad, col·legiada 1497
Elisabet García, col·legiada 1596
Marc Puig i Guàrdia, col·legiat 105
Marc Martí i Ramon, col·legiat 212

Suplents:
Anna Buisan, col·legiada 1592
Patrícia González i Garcia, col·legiada 1084
Víctor Curto: col·legiat 766

La Junta de Govern en funcions, formada pels membres de la Junta de Govern que no es presenten a la reelecció, reunida en sessió extraordinària, celebrada avui dia 5 de març de 2019, ha validat la candidatura esmentada i ha acreditat que els components de la mateixa, que acabem d’enumerar, compleixen els requisits fixats en els articles 56 i 59 dels Estatuts.

Atès que l’apartat 7è de l’article 59 dels Estatuts estableix que “en cas que, finalitzat el període de presentació de candidatures, només s’hagués presentat una única candidatura a formar la Junta de Govern, aquesta serà proclamada sense necessitat d’haver de realitzar el procés electoral”, la Junta de Govern en funcions ha acordat per unanimitat proclamar electa l’única candidatura presentada encapçalada per Rosa Romà i Monfà; i ha acordat publicar-ho a la pàgina web del Col·legi, publicar-ho al taulell d’anuncis, notificar-ho a tots els membres del Col·legi i notificar-ho als membres de la candidatura.

Així doncs, s’acorda que no és necessari celebrar la jornada electoral prevista pel dia 11 d’abril perquè l’única candidatura presentada ha estat proclamada electa.

La nova Junta de Govern haurà de prendre possessió en el termini màxim d’un mes, tal com preveu l’article 69 dels Estatuts col·legials; i haurà de comunicar la seva constitució al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de març de 2019.