Societats Professionals

Les activitats pròpies de la professió de publicitari/publicitària i relacions públiques es poden exercir, en els termes previstos legalment, pels publicitaris/publicitàries i relacions públiques a títol personal, de forma col·lectiva no societària o a través de les societats professionals.

Les Societats Professionals són les que tenen per objecte social l’exercici en comú d’una activitat professional de publicitat i les relacions públiques, i que està integrada per professionals col·legiats.

El Registre de societats professionals del Col·legi es crea en compliment de la llei de societats professionals per tal d’inscriure aquelles societats professionals constituïdes legalment com a tals.

Registre de Societats Professionals

Inscripció al Registre de Societats Professionals

Per a inscriure les societats professionals al Registre de societats professionals del nostre Col·legi cal aportar:

. Model 1. Sol·licitud d’inscripció de Societat Professional complimentada i signada pel representant legal de la societat professional.

. Fotocòpia del DNI del representant legal de la societat professional.

. Fotocòpia de l’escriptura pública de constitució en què constin les dades de la inscripció al Registre Mercantil.

Així mateix, cal abonar els drets d’inscripció, per import de 150 euros, que es poden pagar per transferència bancària al número de compte de Banc de Sabadell: ES35 0081 0193 8100 0115 5226.

Modificació de dades del Registre de Societats Professionals

Qualsevol modificació o canvi en les dades de la societat: canvi de domicili social, compravenda de participacions, trasllat de domicili, pèrdua de la condició de soci i/o d’administrador, modificació de capital social, modificació dels estatuts socials, i qualsevol altra modificació social s’ha d’inscriure en el registre de Societats Professionals del Col·legi corresponent al domicili social.

Per fer-ho heu d’aportar:

•    Model 2- Sol·licitud d’inscripció de Modificació de dades ja inscrites.
•    Fotocòpia de l’escriptura pública on constin les modificacions socials.

La inscripció de modificacions socials no comportarà el pagament de drets de registre.

Baixa en el Registre de Societats Professionals

Es poden donar diferents supòsits en què cal sol·licitar la baixa d’una societat professional del Registre de Societats Professionals del Col·legi: dissolució de la societat, inhabilitació de la societat, trasllat del domicili fora de l’àmbit territorial del nostre Col·legi.

En aquests casos cal aportar:

•    Model 3- Sol·licitud de Baixa de societats professionals.
•    Certificat d’extinció i cancel·lació de la societat professional en el registre mercantil pertinent.

La inscripció de baixa de societats al Registre de societats professionals no comportarà el pagament de drets de registre.

Informació sobre el Registre de Societats Professionals

. Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals.

. Estatuts del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. Capítol 6. De les societats Professionals.

. Reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.