Estatuts

Del contingut dels Estatuts es desprenen l’estructura interna i el funcionament democràtics del Col·legi.

Els Estatuts del Col·legi estan inscrits al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya per la resolució de 28 de setembre de 2012.

Accés als Estatuts